›› Home ›› Nieuws ›› Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

VND conferentie was een onverdeeld succes!

VND conferentie was een onverdeeld succes! Op 9 november organiseerde de provincie Oost-Vlaanderen de 6de Vlaams-Nederlandse Deltaconferentie. Het werd een bijzonder boeiende en leerrijke conferentie met een glasheldere conclusie: er zijn heel wat succesvolle maakbedrijven aanwezig in de Vlaamse-Nederlandse Delta, maar deze bedrijven zouden nog talrijker, creatiever en succesvoller zijn mits meer onderlinge en grensoverschrijdende samenwerking. Kortom: kennisuitwisseling en grensoverschrijdende samenwerking zijn van cruciaal belang voor de toekomst van de innovatieve maakindustrie in de deltaregio. Dat samenwerking loont, staat al geringe tijd buiten discussie. Denk maar aan de successen die de VND geboekt heeft de voorbije vijf jaren en aan de recente aankondiging dat Zeeland Seaports en de Gentse Haven binnenkort één geheel zullen vormen. Dit zijn schoolvoorbeelden van hoe grensoverschrijdend coöpereren een meerwaarde kan creëren. Het is duidelijk dat er hier, wat de maakindustrie betreft, nog heel wat progressiemarge is. Als bevoegde gedeputeerde blikt Geert Versnick tevreden terug op een geslaagde, goed onderbouwde en geanimeerde conferentie!

Gepubliceerd op: 20-12-2016


Betere afstemming van de ruimtelijke ontwikkeling in het Oost-Vlaams kerngebied

Betere afstemming van de ruimtelijke ontwikkeling in het Oost-Vlaams kerngebied De provincie Oost-Vlaanderen zal een werkatelier creëren om de ruimtelijke ontwikkeling binnen het Oost-Vlaams kerngebied beter op elkaar af te stemmen. Het Oost-Vlaams kerngebied is een netwerk van steden en stedelijke kernen rond de centrumstad Gent. Het is een gebied dat goed ontsloten is door snelwegen en openbaar vervoer, waar maar liefst 620.000 mensen wonen en werken. Voor deze mensen dienen er woningen, werkplekken en voorzieningen te komen. Dit is een enorme ruimtelijke en maatschappelijk uitdaging. Men moet de beschikbare grond immers verstandig consumeren om onze levenskwaliteit te kunnen blijven garanderen en zelfs optimaliseren. Er is bijgevolg nood aan een gezamenlijke strategie voor de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied. De provincie Oost-Vlaanderen neemt alvast zijn coördinerende rol op om een betere afstemming tussen de verschillende steden, gemeenten en intercommunales te realiseren.  

Gepubliceerd op: 30-11-2016


Minister Tommelein lauwert het Oost-Vlaamse windbeleid

Minister Tommelein lauwert het Oost-Vlaamse windbeleid Jaren geleden startte de provincie Oost-Vlaanderen met de opmaak van een ruimtelijk beleidskader voor grootschalige windturbines, een eerste stap in wat is uitgegroeid tot een windbeleid dat zijn gelijke in Vlaanderen niet kent. Met dit windbeleid wil gedeputeerde Versnick de inplanting van windturbines ruimtelijk aansturen en de wildgroei aan banden leggen. Door in detail te bepalen waar er windmolens kunnen komen, worden ook meteen de zones bepaald waar er geen kunnen komen, de zogenaamde uitsluitingszones. Het doel van dit ambitieuze beleid: voldoende windmolens ruimtelijk inplanten om alle Oost-Vlaamse gezinnen te voorzien in elektriciteit. Daarnaast hecht gedeputeerde Versnick ook bijzonder veel belang aan de betrokkenheid van burgers, bedrijven en lokale overheden bij de realisatie van het windpotentieel. Om de betrokkenheid van de gemeenschap te verhogen werd onder meer een omgevingsfonds in het leven geroepen. Met dit fonds krijgen de omwonenden de kans om de omgeving van de winmolens kwalitatief in te vullen. De engagementsverklaring voor dit omgevingsfonds werd op 17 november getekend door Engie-Electrabel en Ecopower , EDF Luminus, Elicio en Windkracht Vlaanderen. Minister Tommelein sprak er zijn steun uit voor het Oost-Vlaamse windbeleid en spaarde zijn lof niet.

Gepubliceerd op: 22-11-2016


Oost-Vlaanderen verzet zich tegen een wildgroei aan baanwinkels

De provincie Oost-Vlaanderen slaat samen met de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en enkele gemeenten de handen in elkaar om het aantal baanwinkels te reduceren. Baanwinkels zorgen immers voor extra verkeersdrukte en trekken klanten weg uit de dorps- of stadskern, waardoor daar de leegstand fors toeneemt. De N70, van Antwerpen tot Gent zal als testcase dienen. Als de testcases resulteren in positieve resultaten zal de aanpak over heel Vlaanderen worden uitgerold. De heersende problematiek van baanwinkels bestaat al enige tijd. Tot op heden is men er niet in geslaagd om het gemeentelijk beleid op elkaar af te stemmen en zodoende een eenduidige oplossing te vinden. Met het project 'Baanwinkels en gemeenten op één lijn' komt daar nu verandering in. Gedeputeerde Versnick stelt dat de baanwinkels een negatief effect hebben op de kernwinkelgebieden van gemeenten. Het project heeft dan ook als hoofddoel deze kernen in steden en gemeenten versterken. Gebruikmakend van ruimtelijke uitvoeringsplannen zal men afbakenen wat waar kan en tegen welke voorwaarden. Het is niet de opzet om alle baanwinkels te laten verdwijnen, maar wel om te garanderen dat de nieuwe vestigingen op de gepaste locaties komen.

Gepubliceerd op: 10-05-2016


Provincie en Trends Gazellen zetten Oost-Vlaamse bedrijven in de kijker

Provincie en Trends Gazellen zetten Oost-Vlaamse bedrijven in de kijker Op woensdag 2 maart vond de prijsuitreiking van Trends Gazellen plaats waarbij groeibedrijven uit Oost-Vlaanderen bekroond worden. Het evenement focust zich op bedrijven die het ondernemersklimaat positief beïnvloeden door hun werkgelegenheidscreatie, innovatievermogen en imago. Het evenement biedt de provincie eveneens een opportuniteit om haar bedrijfseconomisch beleid op een breed gedragen forum te manifesteren. De provincie tracht immers op verschillende manieren groeibedrijven te ondersteunen. Door ruimte om te ondernemen te creëren en een ideale vestigingsplaats te realiseren, bedrijfsruimte te voorzien voor jonge starters, informatie te delen, goederenstromen te bundelen,…. Kortom: de provincie Oost-Vlaanderen neemt een veelvoud aan initiatieven om (groei)bedrijven te ondersteunen. Tijdens dergelijke evenementen stelt men vast dat deze inspanningen een gunstige invloed hebben op het Oost-Vlaamse bedrijfsleven. Het was alweer een geslaagde editie met als winnaars Itineris, DO invest en Twist Tobacco!

Gepubliceerd op: 04-03-2016


Open Vld Gent kiest voor échte inspraak over circulatieplan

Open Vld Gent kiest voor échte inspraak over circulatieplan Open Vld Gent heeft het nieuwe circulatieplan goedgekeurd, en kiest hierbij voor echte inspraak via een amendement dat een voortdurende volksbevraging garandeert. Lees meer...

Gepubliceerd op: 26-02-2016


Eandis: Fusie van de zeven intercommunales zal tot een vereenvoudigde structuur leiden

Eandis: Fusie van de zeven intercommunales zal tot een vereenvoudigde structuur leiden De zeven intercommunales achter Eandis fuseren tot één structuur met een vermogen van maar liefst 2,8 miljard Euro. Deze fusie is het resultaat van maandenlange onderhandelingen tussen Imewo en de andere zes intercommunales. De in totaal zeven intercommunales kennen al vele jaren een goede samenwerking via de gemeenschappelijke dochter Eandis. Door nu ook de achterliggende intercommunales en netten samen te voegen ontstaat er meer duidelijkheid. De gefuseerde distributienetbeheerder zal de naam Eandis Assets dragen. Een dergelijke eenvoudigere structuur zal van pas komen bij de zoektocht naar een financiële partner, stelt vicevoorzitter Geert Versnick. De gemeenten mogen immers van de Vlaamse regering opnieuw een privépartner aantrekken, op voorwaarde dat het niet om een commercieel energiebedrijf gaat. De vereenvoudigde structuur, na de fusie, zal het makkelijker maken om een geïnteresseerde partner met nieuw kapitaal aan te trekken. Eandis zal de naam van deze partner begin 2016 bekendmaken. De dienstverlening voor de klanten blijft ongewijzigd.            

Gepubliceerd op: 10-01-2016


Aalst is de Europese gemeente van Oost-Vlaanderen 2015

Aalst is de Europese gemeente van Oost-Vlaanderen 2015 Naar goede gewoonte vond in december de tweejaarlijkse verkiezing van de Europese gemeente plaats. De doelstelling van deze wedstrijd is Oost-Vlaamse steden en gemeenten aanzetten om na te denken over hun Europese plannen en ambities voor de toekomst en deze vervolgens te delen. Het is al de vijfde keer dat we deze tweejaarlijkse wedstrijd organiseren. Eeklo was de allereerste winnaar, Herzele mocht de titel in 2009 dragen, Deinze in 2011 en in 2013 was het Kruibeke die de titel won. Dit jaar werd Aalst tot winnaar gekroond. Dit leverde de ajuinenstad een geldprijs van 5.000 Euro en de titel van Europese gemeente van Oost-Vlaanderen op. Oudenaarde werd tweede en krijgt 2.000 Euro, Deinze eindigde derde en ontvangt 1000 Euro. Diezelfde avond deelden professor Hendrik Vos en journalist Rob Heirbaut hun eigenzinnige kijk op de Europese politieke actualiteit. Ook dit evenement kunnen we stilaan als een traditie gaan bestempelen. Het ludieke jaaroverzicht van de EU-specialisten was andermaal een enorm succes met maar meer dan 1.000 aanwezigen. De afwezigen op deze aangename en leerrijke dag hadden ongelijk!

Gepubliceerd op: 05-01-2016


iMinds vierde in internationale ranking voor incubatieprogramma's!

iMinds vierde in internationale ranking voor incubatieprogramma Het Istart-programma van Iminds werd door UBI Global gekozen tot het vierde beste programma ter wereld voor startende ondernemers. Voor de opmaak van deze internationale rangschikking werden 5.000 ondernemingen met elkaar vergeleken aan de hand van 25 parameters. Het Istart-programma behaalde uiteindelijk een schitterende vierde plaats! Het digitale onderzoekscentrum Iminds begeleidde sinds 2004 een honderdtal bedrijven, voornamelijk uit de IT-sector. Deze bedrijven waren in 2015 goed voor een omzet van 16 miljoen Euro en voor 300 voltijdse tewerkstellingen. Door het hanteren van strenge selectiecriteria en door een uitmuntende begeleiding kan Iminds een indrukwekkend slaagcijfer van 80% voorleggen. Dit wil zeggen dat maar liefst 80% van de bedrijven de opstart overleeft. Geert Versnick is als voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) bijzonder verheugd met deze internationale bekroning voor Iminds. De POM en Iminds kennen immers al vele jaren een intensieve, nauwe en succesvolle samenwerking. De gezamenlijke doelstelling is startende ondernemingen zo goed als mogelijk ondersteunen. Zo is de POM onder meer oprichter en aandeelhouder van ICUBES, waar men aangepaste kantoorruimte en andere faciliteiten ter beschikking stelt aan groeiende bedrijven die nauw samenwerken met Iminds. Deze vierde plaats is een mooie erkenning voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks een bijdrage heeft geleverd tot het welslagen van deze ambitieuze onderneming.

Gepubliceerd op: 05-12-2015


De deputatie verleent positief advies aan het RUP stedelijk wonen van de stad Gent

Ten gevolge van de gewijzigde maatschappelijke en stedenbouwkundige context zijn niet alle bestemmingsplannen up-to-date. Vandaar de noodzaak om specifieke problematieken zoals wonen aan te pakken met behulp van nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Het is in dit kader dat de deputatie een positief milieuadvies heeft gegeven aan het RUP stedelijk wonen van de stad Gent. Gedeputeerde Versnick geeft aan dat het thematische RUP een aantal belangrijke doelstellingen heeft. De belangrijkste doelstelling is ongetwijfeld bestaande problemen oplossen inzake wonen. Ruimtelijke plannen uit het verleden zijn vaak onderhavig aan verouderingsverschijnselen. Zaken die destijds logisch waren, zijn nu niet meer actueel en dienen bijgevolg aangepast te worden. Daarnaast dienen we ook in te spelen op de behoefte aan bijkomende woningen. Gent trekt om evidente redenen veel inwoners aan. Het is belangrijk dat de stijgende vraag gepaard gaat met een stijgend aanbod op de woningmarkt. Het RUP stedelijk wonen zal ons hiertoe in staat stellen. Gedeputeerde Versnick is bijzonder tevreden dat het plan eind 2016 zal goedgekeurd worden. Met dit RUP zullen we niet enkel bestaande problemen aanpakken, we spelen eveneens in op problemen die zich in de toekomst zullen aandienen. Beleid is immers meer dan reageren op actuele gebeurtenissen. Beleid is samen de toekomst van onze stad vormgeven. 

Gepubliceerd op: 07-11-2015


<<    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    >>